Korzyści dla przedsiębiorstw tworzących sieć:

 • wzmocnienie pozycji firmy na rynku
 • wzrost liczby partnerów i kooperantów
 • wzmocnienie konkurencyjności w stosunku do firm spoza kooperacji /sieci współpracy
 • polepszenie wizerunku marki
 • dostęp do eksperckiej wiedzy branżowej
 • polepszenie wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami
 • zwiększenie siły lobbingowego oddziaływania kooperacji
 • dostęp do nowych technologii
 • pomoc członkom kooperacji w sprecyzowaniu ich potrzeb technologicznych i kierunków rozwoju
 • pomoc w znalezieniu jednostek naukowych, wdrażających innowacyjne rozwiązania technologiczne
 • promocja firm w ramach kooperacji
 • podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez możliwość korzystania z dobrych praktyk członków kooperacji
 • uzyskanie efektu skali poprzez kumulację wiedzy, kapitału, zasobów ludzkich

Korzyści gospodarcze i promocyjne dla regionu:

 • wzmocnienie potencjału regionu poprzez zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw działających w regionie
 • rozwój rynku pracy – wzrost zatrudnienia spowodowany rozwojem przedsiębiorstw
 • zmniejszenie stopy bezrobocia, którego efektem będzie poprawa jakości życia mieszkańców regionu
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Wielkopolski jako regionu wysoce innowacyjnego
 • wzrost konkurencyjności wielkopolskiej gospodarki na tle innych regionów

Przedmiot działalności kooperacji
Przedmiotem działalności Kooperacji jest:

 • Budowanie struktur i powiązań pomiędzy Uczestnikami,
 • Budowanie struktur i powiązań pomiędzy Kooperacją a podmiotami zewnętrznymi, w tym także organizacjami z UE,
 • Definiowanie obszarów i tematów badawczych z zakresu zainteresowania Uczestników,
 • Tworzenie zespołów i grup roboczych zajmujących się określoną tematyką służącą rozwojowi Uczestników,
 • Składanie wniosków o dofinansowanie działań Kooperacji,
 • Realizacja wspólnych przedsięwzięć, w tym wspólne projekty i badania, zakup i sprzedaż know-how, technologii, oprogramowania, współpraca w łańcuchu dostaw (dostawca-odbiorca) i udostępnianie infrastruktury,
 • Realizacja wspólnych projektów, w tym również z udziałem podmiotów z zewnątrz,
 • Gromadzenie informacji i wiedzy z zakresu zainteresowań Uczestników,
 • Promocja Uczestników poprzez wspólne przygotowanie oferty marketingowej oraz udział w targach, sympozjach i konferencjach,
 • Usługi w tym utrzymywanie wspólnej witryny internetowej, poszukiwanie nowych rynków, doradztwo, organizacja szkoleń, prowadzenie konsultacji, zapewnianie dostępu do informacji oraz tworzenie baz danych z zakresu wspierania, rozwoju i kompleksowej obsługi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
 
Facebook